Z muzyką za pan brat

W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2015r. prowadziliśmy zajęcia myzykoterapeutyczne, dofinansowane z środków Powiatu Dzierżoniowskiego. Zadanie skierowane było do dzieci młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, z którego skorzystali uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie. Celem był rozwój i kształtowanie funkcji niezbędnych do prawidłowego, sprawnego i samodzielnego funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych intelektualnie poprzez zajęcia umuzykalniające.

Tematyka zajęć dotyczyła nie tylko wiedzy na temat różnych instrumentów, form muzycznych, ale również poruszała właściwe i akceptowalne społecznie normy zachowań. Realizacja zadania pozwoliła również na rozwinięcie ukrytych talentów i zainteresowań. Dzięki spotkaniom, nie tylko w gronie społeczności szkolnej, ale również w środowisku lokalnym, niepełnosprawne dzieci i młodzież miały możliwość doświadczenia akceptacji ze strony pełnosprawnych członków środowiska. Poprzez szereg zajęć, ćwiczeń i prób uczestnicy mieli możliwość wykazać się kreatywnością, umiejętnością komunikacji, podnosząc jednocześnie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących. Zajęcia wpłynęły pozytywnie na zaktywizowanie tej części społeczności uczniowskiej, która do tej pory nie angażowała się w publiczne występy kulturalne.

Zakupione z dofinansowania instrumenty muzyczne wzbogaciły zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych uczniów SOSW w Dzierżoniowie. Mogli oni sami zainicjować dźwięki, tworzyć proste układy muzyczne oraz, poprzez zabawę, uczyć się współdziałać w grupie. Radioodtwarzacz, komplet płyt z dźwiękami z otoczenia szkolnego, miejskiego, domowego pomogły uczniom w rozwijaniu ich umiejętności w rozpoznawaniu dźwięków, rozpoznawaniu zagrożeń z otoczenia poprzez dźwięki, rozwijaniu percepcji słuchowej. Poprzez wsłuchiwanie się w dźwięki z otoczenia doskonaliły się u uczniów umiejętności analizy i syntezy słuchowej. Dzieci uczyły się analizować dźwięki i je nazywać, rozróżniać, reagować na nie, kojarzyć z np. przedmiotami, które są ich źródłem. Pomagały w rozumieniu tego, co słyszały.

Otrzymane dofinansowanie wpłynęło znacząco na realizację projektu. Zawiązał się zespół taneczny, którego członkami są uczniowie o różnym stopniu niepełnosprawności. Zajęcia taneczne, ruchowe oraz nauki śpiewu, pozwoliły na wzięcie udziału w Mini Liście Przebojów, w Piławie Górnej. Uczestnicy zadania mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności taneczne i wokalne podczas projektu”Przez wiedzę do integracji” w czerwcu 2015r., który był realizowany przez nasze Stowarzyszenie.

Realizacja projektu wyzwoliła w uczestnikach motywację do dalszej pracy. Formacja taneczno-wokalna nadal prowadzi swoją działalność. Podopieczni osiągnęli sukces poprzez udział w pokazach przy okazji lokalnych imprez plenerowych w Bielawie i Pieszycach. Obserwacje prowadzone przez nas wskazują na to, że uczniowie biorący udział w zajęciach tanecznych stali się wobec siebie bardziej tolerancyjni, wyrozumiali, odważniejsi w kontaktach z innymi ludźmi. Wielu rodziców obecnych na pokazie grupy tanecznej miało możliwość zobaczyć własne dziecko w innej niż domowa sytuacja.